Fra PDF om VÅPENKOMPENDIUM Versjon 1.1:

INNLEDNING
Våpenforvaltningen skal sikre god samfunnssikkerhet gjennom kontroll av tilgangen til våpen og ammunisjon. Det skal være
effektivitet og kvalitet i forvaltningen, samtidig som vi skal ha publikumstilfredshet.

Tillatelse til å eie skytevåpen kan gis til personer som er skikket og kan dokumentere behov. Privat eie av skytevåpen skaper behov for å sikre samfunnet mot misbruk. Våpenforvaltningen er virkemiddelet for å hindre misbruk.
Samtidig som forvaltningen skal forebygge ulovlige handlinger med våpen, er den en publikumstjeneste. Samfunnet må derfor søke å finne en god balanse mellom den enkeltes rett til å erverve skytevåpen til aktverdige formål, mot andres rett til å være trygg for misbruk.

Reglene for våpenforvaltning er nedfelt i lov, forskrift og rundskriv. Våpentillatelser og tilbakekall
av tillatelser er enkeltvedtak. Det er derfor viktig at ansatte i politiet har en felles forståelse av
hva skytevåpen er, hvordan vi klassifiserer dem og hvilke våpen som lovlig kan innvilges
på bakgrunn av ulike behov.

Hensikten med dette kompendiet er å gi økt fagkunnskap om ulike våpentyper og ammunisjon,
samt en oversikt over skytterorganisasjonenes godkjente programmer og bruksområder.
Med dette ønsker Politidirektoratet å legge til rette for ensartet praksis, som vil sikre
likebehandling og gi økt forutsigbarhet for søkeren.

INNHOLD
Innledning 3
Skytevåpen 6
Rifle 7
Hagle 9
Kombinasjonsvåpen 12
Pistol og revolver 13
Svartkruttvåpen 16
Ikke-registreringspliktige skytevåpen 17
Våpendeler 18
Vitale deler og registreringspliktige deler 21
Deler til våpen som ikke er vitale eller registreringspliktige 21
Ammunisjon 23
Kaliber 26
MåliNg av våpen 28
Våpen til jakt 28
Våpen til konkurranse 29
Retningslinjer for behovsvurdering, øvelses- og konkurranseskyting 30
Det frivillige skyttervesen 30
Dynamisk Sportsskyting Norge 32
5
Dynamisk skyting med pistol 32
Dynamisk skyting med rifle 33
Norges bedriftsidrettsforbund 36
Norges Benkeskytterforbund 36
Norges Jeger- og Fiskerforbund 37
Norges Metallsilhuettforbund 39
Nasjonale øvelser pistol 41
Internasjonale rifleøvelser 41
Nasjonale øvelser rifle 41
Luftvåpen 41
Norges Skiskytterforbund 42
Norges Skytterforbund 42
Norsk svartkruttunion 47
Norske Reserveoffiserers Forbund 51
Scandinavian Western Shooters 53
Våpenhistorien i et nøtteskall 56

 

Link til vapenkompendium: https://www.politiet.no/globalassets/02-tjenester-admin/vapen/vapenkompendium.pdf