3.1.1. ORDENSREGLER

3.1.1.1. Utenom stevner og organisert trening skal banen kun benyttes av
medlemmer av bruksberettigede klubber.
3.1.1.2. Det er strengt forbudt å skyte med våpen og ammunisjon som banen ikke er
godkjent for, eller som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet, eller
som er egnet til å skade banens innretninger.
3.1.1.3. Skytingen skal foregå i de stillinger og etter de program og regler som
gjelder for vedkommende øvelse. Det er forbudt å skyte mot blikkbokser,
flasker m.m.
3.1.1.4. Det skal herske orden og disiplin på standplassen.
3.1.1.5. Røyking og bruk av e-sigaretter er forbudt på og ved standplass når skyting
pågår (konkurranse eller trening).
3.1.1.6. Alkohol må ikke nytes på skytebanen. Heller ikke må noen møte til skyting
under påvirkning av alkohol eller stoffer med lignende virkning.
3.1.1.7. Personer som overtrer ovenstående ordensregler kan bli bortvist fra banen. I
grovere tilfelle vil forholdet bli anmeldt.

3.1.2. SIKKERHETSREGLER

3.1.2.1. Våpen skal alltid behandles som om de er ladd. Ta aldri i et våpen uten straks
å undersøke om det er patron i kammer eller magasin. Rett aldri våpenet mot
noen. Hold munningen mot bakken.
3.1.2.2. Utstyrskontrollør, standplassleder eller jurymedlem kan ta i en skytters
våpen for å kontrollere det, uten hans samtykke, men skytteren skal være
tilstede og vite om det.
3.1.2.3. Sikting og klikking er bare tillatt fra standplassen når ingen personer
befinner seg foran skytteren, og skytelederen har gitt tillatelse. Det er forbudt
å løsne andre skudd innen baneområdet enn de som hører til ordinær
konkurranse eller treningsskyting. Er det nødvendig å prøve om et våpen
fungerer tilfredsstillende, må prøven utføres etter uttrykkelig tillatelse fra
skytelederen.
3.1.2.4. Ladning av våpenet må bare skje på standplassen etter tilsigelse fra
skyteleder.
3.1.2.5. Når skyting pågår skal anvisere og annet mannskap holde seg bak
standplassen såfremt det ikke finnes skuddsikkert vern de kan benytte.
3.1.2.6. Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til
å kjenne og overholde sikkerhetsreglene. Skytteren plikter å holde sitt våpen
i orden og oppbevare våpen og ammunisjon på en slik måte at det ikke
kommer uvedkommende i hende. Hørselsvern skal inngå i skytterens utstyr.
3.1.2.7. Hørselsvern er påbudt ved alle skytearrangementer innen NSF.
3.1.2.8. Hvis det ved et stevne ikke er ordnet med lege som er tilstede, skal
arrangøren på forhånd ha undersøkt hvorfra og hvorledes legehjelp hurtigst
kan komme tilstede i ulykkestilfeller, og likeledes ha ordnet med
transportmiddel for øyeblikkelig bruk. På enhver skytebane skal det finnes
førstehjelpsutstyr oppbevart på et lett tilgjengelig sted. Forøvrig henvises til
NIFs “Retningslinjer for Lege- og sanitetstjenesten ved idrettsarrangement”.
3.1.2.9. Banesjef eller skyteleder har myndighet til å vise bort enhver som opptrer i
strid med foranstående sikkerhetsregler, eller som på annen måte viser
uforsiktighet på banen.
3.1.2.10. Enhver skytebane bør ha ansvarsforsikring. Alle baner som eies / leies av
NSFs klubber og lag har en felles ansvarsforsikring, administrert av NSF.
3.1.2.11. Ordens- og sikkerhetsregler skal være oppslått på skytebanen, sammen med
telefonnummer til lege.
3.1.2.12. Klubbmedlemmer som av politiet ikke anses som skikket til å erverve våpen,
eller som av sikkerhetsmessige grunner har fått inndratt sine våpen eller
tilbakekalt sine våpenkort, kan ikke delta i klubbenes organiserte treninger
eller konkurranser.

3.1.3. SIKKERHETSOPPLÆRING
3.1.3.1. NSFs klubber er ansvarlig for at nye medlemmer får nødvendig
sikkerhetsopplæring. Opplæringen kan skje med utgangspunkt i forbundets
sikkerhetskurs eller med egenutviklet materiell.

Hentet fra: Norges Skytterforbund (NSF) – Fellesreglement

I tillegg gjelder disse reglene for Halden Pistolklubb

På standplass: Når standplassleder gir ordre om ladning skal magasin/tønne lades med 5 skudd og legges på benken. Så skal skytteren ta et skritt tilbake så standplassleder får oversikt.
Nå vil standplassleder gi ordre om å lade våpen og skyte.
Etter at skytter har skutt sine 5 skudd, skal sluttstykke tilbake og magasinet skilles fra våpen og legges på benken. Tønne skal vippes ut på revolver og legges på benken.

Når alle er ferdige vil standplassleder gi ordre om anvisning. 

Våpen og ammunisjon skal IKKE røres så lenge det er folk foran standplass.
Brudd på dette kan føre til bortvisning fra banen.